Kailangan nating sundin ang mga itinalagang patakaran sa pagsasalintitik ng mga banyagang sulatin sa Abesedaryo o Alpabetong Latin.

Ipinapaliwanang ng mga pahinang ito ang mga sistema sa pagsasalintitik ng mga wika:

Isinalintitik ang iba pang mga wika alinsunod sa mga patakaran ng ISO, ngunit iniiwasan ang mga diyakritiko at ang J. Victor Juščenko ay magiging Victor Iuscenco; ʾUsaʾmaẗ bin Laʾdin ay magiging Usamat bin Ladin