Nexus verificare


Praefecti urbi Taipeiae (1967–)

Henricus Kao Yu-shu 1967 • Chang Feng-hsu 1972 • Lin Yang-kang 1976 • Lee Teng-hui 1978 • Shao En-hsin 1981 • Yang Jin-cong 1982 • Hsu Shui-teh 1985 • Wu Po-hsiung 1988 • Huang Ta-chou 1990 • Chen Shui-bian 1994 • Ma Ying-jeou 1998 • Hau Lung-pin 2006 • Ko Wen-je 2015
高玉樹 • 張豐緒 • 林洋港 • 李登輝 • 邵恩新 • 楊金欉 • 許水德 • 吳伯雄 • 黃大洲 • 陳水扁 • 馬英九 • 郝龍斌 • 柯文哲